Code full, blogspot, thủ thuật

Menu

04/03/2015

căn chữ có động rộng bằng nhau css - text centenr - css căn đều ra hai bên

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính text-align sắp xếp các nội dung theo chiều ngang.

Cấu trúc

tag {
    text-align: giá trị;
}
Với giá trị như sau:
Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
text-align left text-align: left; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên trái, đây là dạng mặc định.
right text-align: right; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên phải.
center text-align: center; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm giữa.
justify text-align: justify; Sắp xếp nội dung cho các dòng có chiều rộng bằng nhau.
inherit text-align: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="alignLeft">Canh trái</p>
<p class="alignCenter">Canh giữa</p>
<p class="alignRight">Canh phải</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Canh trái
Canh giữa
Canh phải

CSS viết:

p.alignLeft {
    text-align: left;
}

p.alignCenter {
    text-align: center;
}

p.alignRight {
    text-align: right;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Canh trái
Canh giữa
Canh phải

Code - JS - BLogspot - HTML - JAVASCRIPT - ADS - POPUP - WEB - SECURITY- ETC

Edit
Bài viết cùng chuyên mục:
Bài viết ngẫu nhiên khác:

Không có nhận xét nào: