Code full, blogspot, thủ thuật

Menu

24/06/2012

Code Flash chèn âm lịch vào website bằng file flash

Code đây anh em <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" height="330" width="188"> <param name="movie" value="http://dl.dropbox.com/u/86797237/amlich.swf"> <param name="quality" value="high"> <param name="wmode" value="transparent"> <embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://dl.dropbox.com/u/86797237/amlich.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="300" width="186"> </object>    Nếu các bạn thích kiểu file js thì vào đây
  1.   Code js chen am lich vao website  
  2.  Code flash chen am lich vao website

Code - JS - BLogspot - HTML - JAVASCRIPT - ADS - POPUP - WEB - SECURITY- ETC

Edit
Bài viết cùng chuyên mục:
Bài viết ngẫu nhiên khác:

Không có nhận xét nào: